VŠB-TUO - HGF - Voda

poèítaèeBaví tì poèítaèe a nové technologie?

Chceš si rozšíøit znalosti v oblasti výpoèetní techniky? Baví tì pracovat na poèítaèi? U nás tì èekají napøíklad pøedmìty jako Poèítaèové praktikum èi Základy geoinformatiky. Tam se dozvíš, jak si vytvoøit vlastní mapu, jak zpracovávat data a podobnì. V navazujícím studiu tì èeká pøedmìt Geoinformaèní technologie, kde si mimo jiné mùžeš vyzkoušet práci s GPS pøístroji.

pøírodaChceš poznat pøírodu blíž?

Zajímá tì, co se nachází pod zemským povrchem? Nebo chceš vìdìt více z historie planety Zemì? Chceš zjistit více o životì živoèichù a rostlin? A co takhle se dozvìdìt o tom, jak vznikají na zemském povrchu pohoøí èi oceánské pøíkopy? Èekají tì napøíklad pøedmìty jako Základy geografie, Geomorfologie, Všeobecná geologie, Meteorologie a klimatologie, kde se dozvíš tohle ale i mnohem víc.

dìní kolemZajímá tì, co se dìje kolem tebe?

Chceš poznat lépe, co se všechno dìje v pøírodì s vodou, když zaène pršet? K èemu všemu slouží vodní nádrže? A co aktuální téma - povodnì? Lze pøedpovìdìt pøívalové srážky a z nich vznikající bleskové povodnì? Víš, jak se mìøí prùtok vody v korytì? Pokud jsme tì zaujali, tak odpovìï na takové a podobné otázky ti zodpovíme v pøedmìtech jako je Hydrologie, Praktikum z hydrometrie, Vodohospodáøská zaøízení, apod.

zajímavé úlohyBaví tì øešit zajímavé úlohy?

Chceš se nauèit základy hydrologického modelování? Kde všude bude voda pøi povodních? Co takhle vyzkoušet modelování zmìn v krajinì? Provést analýzu viditelnosti z urèitého bodu? Chceš pracovat s leteckými snímky? Nauèíš se tohle a mnohem víc v pøedmìtech jako Modelování terénu a krajiny, Dálkový prùzkum Zemì, Voda v krajinì a další.

exkurzeLákají tì zajímavé exkurze?

Chceš se na vlastní oèi lépe seznámit s geologickou minulostí Zemì? Chceš si vyzkoušet mìøení geologickým kompasem? Co takhle poznat krásy Jeseníkù a jiných míst ÈR z jiného úhlu pohledu? A co na vlastní kùži vyzkoušet geodetická mìøení? Nebo se podívat do hráze vodní nádrže? U nás tì èekají pøedmìty jako Terénní cvièení z geologie èi Terénní cvièení z geodézie, apod.

zábavaChceš se bavit a poznat nové kamarády?

Chceš poznat nové lidi, nebo chceš trávit volný èas s kamarády? Nabídka nejrùznìjších akcí je ve škole široká! Každoroènì se konají akce jako Majáles, Kolejáles, Ples SUS, Gaudeamus a podobnì. A nejen to! Ostrava je sama o sobì mìstem, které žije! Nabízí nejrùznìjší kulturní, sportovní, spoleèenské akce. A nesmíme zapomenout ani na Stodolní - ulici, která nikdy nespí.

Je tvá odpovìï alespoò na jednu otázku kladná? Tak neváhej a pojï to zkusit! Nebudeš litovat! :-)

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!