VŠB-TUO - HGF - Voda - BAV SE!!!

BAV SE!!!

Chceš poznat nové lidi nebo chceš trávit volný èas s kamarády? Nabídka nejrùznìjších akcí je ve škole i mimo školu široká! Každoroènì se konají akce jako Majáles, Kolejáles, Ples SUS, Gaudeamus a mnohé další. Tyto akce má pod palcem Stavovská Unie Studentù VŠB-TU Ostrava. Poøádání tìchto oddechových a pøíjemných aktivit je urèeno nejenom pro studenty. Poøádají také rùzné semináøe a setkání studentù s významnými osobnostmi VŠB-TU Ostrava.

A nejen to! Mìsto Ostrava je samo o sobì mìstem, které žije! Nabízí nejrùznìjší kulturní, sportovní, spoleèenské akce. Jako každé velkomìsto nabízí možnost návštìvy celé øady kulturních akcí, koncerty, kiny a divadly poèínaje a malebnými hospùdkami a restauraèními zaøízeními konèe. A nesmíme zapomenout ani na Stodolní - ulici, která nikdy nespí.

MAJÁLESMAJÁLES

I ty se mùžeš podílet na pøípravì této akce! Majáles je studentským svátkem, svátkem radostí studentského života se vším, co k tomu patøí. Asi tìžko budeš v Ostravì hledat èlovìka, který by neznal Majáles Vysoké školy báòské, tradièní studentskou oslavu poøádanou každoroènì v kvìtnu. K našemu Majálesu tradiènì patøí prùvod masek, kapely, obèerstvení, rùzné atrakce - a i ty se mùžeš zapojit rovnou do pøíprav, nebo se pøijít jen prostì a jednoduše pobavit. Èti více na http://sus.vsb.cz/cz/nase-sluzby/majalesy/

KOLEJÁLESKOLEJÁLES

Pøijï se podívat! Tato akce se mùže chlubit obrovskou návštìvností, výbornou zábavou a pestrým programem. Akce, která se stala již tradicí u pøíležitosti oslav 17. listopadu - dne boje za svobodu a demokracii, dne studentstva. Každoroènì se odehrává v sále "nad starou menzou" v areálu kolejí VŠB-TU v Ostravì-Porubì. Další info na http://sus.vsb.cz/cz/nase-sluzby/kolejalesy/

PLES SUSPLES SUS

Baví tì tanec? Nebo si jen u sklenièky nìèeho dobrého rád pokecáš s pøáteli pøi poslechu dobré hudby? A nebo vymetáš plesy jen kvùli tombole? :-) Stavovská Unie Studentù VŠB - Technické Univerzity Ostrava tradiènì každý rok poøádá ples, který je jedním z nejvìtších v moravskoslezském kraji. Mrkni na http://sus.vsb.cz/cz/nase-sluzby/plesy-sus/

GAUDEAMUSGAUDEAMUS

Chceš vìdìt, kdo ti zajistí brigádu, studijní pobyt, stáž èi praxi pøi studiu? Ale nejen prací a studiem je student živ, takže jistì tì zajímá možnost kulturního, sportovního a spoleèenského vyžití. Tohle všechno a mnohem více je smyslem této akce. Nastuduj si http://sus.vsb.cz/cz/nase-sluzby/gaudeamus/

STODOLNÍ ULICESTODOLNÍ ULICE

Znáš Stodolní ulici? Ne? Nejvyšší èas to napravit. Ulice, která nikdy nespí! Symbol Ostravy v oblasti zábavy. Desítky restaurací, barù, klubù soustøedìných v jedné ulici a pøilehlém okolí. Pøijï se pobavit, zatanèit si, ochutnat nepøeberné množství nejrùznìjších nápojù, poslechnout si hudbu nejrùznìjších stylù nebo jednoduše a prostì poklábosit. Èekuj web http://www.stodolni.cz/ a zjistíš, kde mají zrovna volno!

A CO DÁL VE VOLNÉM ÈASE?A CO DÁL VE VOLNÉM ÈASE?

Chceš do kina? Nebo do divadla? A co jít se podívat do ZOO? Anebo se chceš posunout v èase a láká tì navštívit Dinopark? A co takhle nìjaký koncert? Nebo muzeum èi výstava? Øíkáš, že tì láká sport? Nebo se nemùžeš zrovna rozhodnout? V Ostravì je možné všechno! Koukni pro bližší informace na Ostravský informaèní servis (http://www.ostravainfo.cz/) nebo Informaèní portál Ostrava (http://eostrava.cz/).

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!