Krajinné vodní hospodáøství: O èem to je?

Jak již z názvu vyplývá, obor je zamìøen zejména na studium vodní složky v krajinì. Obor je složen z pøedmìtù, které jsou vybrány z rùzných vìdních oblastí, takže každý si zde jistì najde to, co ho bude bavit a zajímat.

Kromì teoretických informací získáš v prùbìhu tøí let øadu zajímavých a pro bìžný život také použitelných znalostí, napø. z oblasti meteorologie a klimatologie: Jak vzniká poèasí? Ze kterých mrakù zaprší a ze kterých ne? Skrze geologické pøedmìty zase porozumíš geologické stavbì Zemì, nauèíš se poznávat jednotlivé horniny a minerály. Na to, jak se chová voda pod zemským povrchem, ti odpoví hydrogeologie. Zajímavostí jistì bude také seznámení se s problémy hospodaøení s vodou, jak jsou zranitelné vodní zdroje a jak je lze chránit.

Voda se v pøírodì vyskytuje všude a všichni ji bereme jako samozøejmost. V rámci pøedmìtu Voda v krajinì se dozvíš možná doposud netušené nové vìci. Pokud patøíš mezi milovníky techniky, jistì ti pøijdou vhod pøedmìty se zamìøením na vodohospodáøské stavby, geodézii, mechaniku zemin a zakládání staveb nebo dálkový prùzkum Zemì.

Terénními cvièeními z geologie a geodézie si nabyté teoretické znalosti osvojíš také v praxi.

V dnešní moderní dobì se již neobejdeme bez moderních informaèních technologií. Proto se v prùbìhu studia nauèíš pracovat s nástroji CAD a osvojíš si základy práce s GIS (geografické informaèní systémy) a hydrologickými modely, které se stávají nepostradatelnými v rámci krajinného plánování nebo protipovodòové ochrany.

Seznam pøedmìtù

1. roèník 2. roèník 3. roèník
Pøedmìty povinné (P) Pøedmìty povinné (P) Pøedmìty povinné (P)
Poèítaèové praktikum Jazyk anglický B/III Základy státní správy a samosprávy
Tìlesná výchova A Bakaláøská matematika II Hydrogeologie
Jazyk anglický B/I Bakaláøská fyzika Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování
Mineralogie a petrografie Aplikovaná statistika Hydrogeochemie a vzorkování vod
Základy matematiky Hydrologie Hospodaøení s vodou I
Základy chemie Jazyk anglický B/IV Voda v krajinì
Základy geografie Geodézie Meliorace I
Základy geoinformatiky Všeobecná geologie Bakaláøská práce - praxe
Stavební hmoty Základy pedologie a hydropedologie Povinnì volitelné (PV)
Tìlesná výchova B Hydraulika Geohazardy
Jazyk anglický B/II Praxe, exkurze, terénní cvicení Regionální hydrogeologie
Bakaláøská matematika Terénní cvièení z geologie Technické prùzkumné práce
Základy fyziky Terénní cvièení z geodézie Vytváøení a realizace algoritmù
Vodohospodáøská zaøízení I Povinnì volitelné (PV) Prezentaèní techniky
Geomorfologie Dálkový prùzkum Zemì Tematická kartografie
Meteorologie a klimatologie Vodohospodáøská zaøízení II Základy systémové analýzy
Praktikum z hydrometrie Modelování terénu a krajiny Krajinné plánování
Mechanika zemin a zakládání staveb Zemìdìlství a lesnictví

A tady najdeš kompletní studijní plán.

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!