Krajinné vodní hospodáøství: Co ze mì bude?

Jako absolvent po získání bakaláøského titulu budeš mít díky znalostem z øady vìdních oborù (technických, geologických, geografických, atd.) možnost získání pracovního místa v rùzných oblastech. Nabízí se uplatnìní ve státní správì v odborných institucích rezortù MŽP, MZe nebo MV, podnicích Povodí, ÈHMÚ, AOPK, ÈIŽP, VÚV TGM, v soukromých specializovaných podnicích jako napø. DHI, Hydrosoft, Hydro-Koneko s.r.o.

Pokud se budeš zajímat o pokraèování ve studiu, pak se ti otevírají dveøe pro získání inženýrského titulu v navazujícím oboru Voda - strategická surovina, kde se mùžeš prakticky zapojit do øešení rùzných výzkumných projektù.

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!