VŠB-TUO - HGF - Voda - Krajinné vodní hospodáøství

Bakaláøské studium: Krajinné vodní hospodáøství

V oblasti bakaláøského studia ti nabízíme obor Krajinné vodní hospodáøství. Bakaláøské studium ti poskytne znalosti a zkušenosti nejen pro uplatnìní v praxi a výkon povolání, ale také možnost pokraèování v navazujícím magisterském studijním oboru (napø. Voda - strategická surovina).

Standardní délka bakaláøského studia je 3 roky. Pokud úspìšnì ukonèíš studium, získáváš titul bakaláø (Bc.). Již na úrovni Bc. studia budeš seznámen jak s pøírodovìdnými disciplínami geologickými, geografickými, pedologickými apod., tak i pøedmìty technického základu, abys tuto problematiku vnímal od poèátku komplexnì. Vybavíš se znalostmi, které ti umožní pracovat v oblasti státní správy a samosprávy, jakož i v odborných institucích rezortù MŽP, MZe nebo MV (mimo jiné se jedná o podniky Povodí, ÈHMÚ, AOPK, ÈIŽP). Více informací o možném uplatnìní, aneb Co ze mì bude? A další podrobnosti k oboru najdeš v èásti O èem to je?

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!