Voda - strategická surovina: O èem to je?

Voda je nepostradatelnou složkou životního prostøedí, a proto je na místì hovoøit o ní jako o strategické surovinì ovlivòující život a dìní kolem nás. Ovládnutí vody jako živlu se v poslední dobì ukazuje jako vysoce potøebné. Dùkazem toho jsou nìkolikrát roènì se opakující povodnì a s nimi spojené škody.

Tento studijní obor pøipravuje kvalitní odborníky pro øešení problematiky v hydrologii, hydrogeologii, pro øešení otázek ochrany životního prostøedí za použití aplikované informatiky. V prùbìhu dvouletého studia je kladen dùraz na zvládnutí práce se specializovaným softwarem, jako jsou GIS (geografické informaèní systémy) a rùzné typy environmentálních modelù (hydrologické, hydrogeologické, erozní, ekologické).

Obor je multidisciplinárním oborem, ve kterém dochází k prolnutí mnoha vìdních disciplín. Všechny jsou vždy zamìøeny na problematiku vody jako složky krajiny. V rámci studia si prohloubíš znalosti z geologie, hydrogeologie a hydrologie. Získáš nové poznatky o vyhledávání a jímání vod za použití moderních geoinformaèních technologií. Pokud patøíš mezi ty, kteøí se zajímají o chemii, pøijdou ti jistì vhod pøedmìty zamìøené na hydrochemii, hydrotoxikologii nebo úpravu a èištìní vod. V rámci výuky získáš informace o možnostech zásobování vodou a hospodaøení s ní pro co nejefektivnìjší uspokojování potøeb spoleènosti.

Tento studijní obor je jedineèný v tom, že chápe vodní složku v krajinì komplexnì. Propojuje obory hydrologie s hydrogeologickými a navíc zaèleòuje vodohospodáøskou problematiku.

V rámci studia máš možnost aktivnì se zapojit do øešení výzkumných projektù, které jsou zadávány organizacemi a firmami z celé ÈR. Pøi øešení projektù se využívá hlavnì environmentálních modelù, takže nabyté znalosti v rámci výuky mùžeš prakticky uplatnit a lépe si tak osvojíš techniku práce s modely. Navíc se ze zadavatelù projektù mohou po skonèení studia stát tví potenciální zamìstnavatelé.

Studium je pro tebe vhodné, pokud jsi absolvent bakaláøského studia jak pøírodovìdných smìrù, tak i se stavebním, zemìdìlským nebo geologickým zamìøením.

Seznam pøedmìtù

1. roèník 2. roèník
Pøedmìty povinné (P) Pøedmìty povinné (P)
Podzemní hydraulika Modelování hydrologických procesù
Základy projektování I Hydrotoxikologie
Biologie a hydrobiologie Diplomový projekt
Hydrochemie Diplomová praxe
Geoinformaèní technologie Povinnì volitelné (PV)
Vybrané kapitoly z matematiky Kontaminaèní hydrogeologie
Vybrané kapitoly z fyziky Modelování transportu rozpuštìných látek
Hydrologie II Dynamická inženýrská geologie
Hydrogeologie II Monitorovací systémy v hydrogeologii
Vodohospodáøské stavby Projektování hydrogeologického prùzkumu
Hospodaøení s vodou II Aplikovaná hydroinformatika
Povinnì volitelné (PV) Zásobování vodou a odvodòování urbanizovaných území
Jímání podzemních vod Revitalizace vodních tokù
Aplikovaná hydrogeochemie Metody regenerace krajiny
Výpoèetní hydraulika v øíèních systémech Balneotechnika a balneologie
Úèelové vodohospodáøské nádrže Španìlština pro zaèáteèníky 2 – HGF
Vodohospodáøské systémy Manažerská španìlština 2 – HGF
Úprava a èištìní vod Volitelné
Zásobování vodou Zimní výcvikový kurz 2.roè.navazující
Španìlština pro zaèáteèníky 1 - HGF Tìlesná výchova 2.roè.navazující A
Manažerská španìlština 1 – HGF Tìlesná výchova 2.roè.navazující B
Volitelné
Zimní výcvikový kurz 1.roè.navazující
Tìlesná výchova 1.roè.navazující A
Geoinformatika
Tìlesná výchova 1.roè.navazující B
Letní výcvikový kurz 1.roè.navazující

Koukni se i na oficiální seznam pøedmìtù a studujní plán!

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!