VŠB-TUO - HGF - Voda - Voda strategická surovina - Co ze mì bude?

Voda - strategická surovina: Co ze mì bude?

Po úspìšném zvládnutí studia budeš vybaven znalostmi z rùzných vìdních disciplín a volbou volitelných pøedmìtù si ovlivníš potenciální post v inženýrských funkcích ve všech typech vodohospodáøských podnikù vèetnì výzkumných institucí, orgánù veøejné správy a firem zabývajících se hydrogeologickým prùzkumem, krajinnou ekologií a plánováním nebo ochranou a jímáním povrchových a podzemních vod. Nabízí se ti uplatnìní v podnicích Povodí, ÈHMÚ, AOPK, ÈIŽP, VÚV TGM, ÚHUL, správy CHKO, v odborných institucích rezortù MŽP, MZe nebo MV.

Po osvojení si práce s environmentálními modely a GIS máš možnost uplatnìní ve specializovaných podnicích zabývajících se touto èinností napø. podniky Povodí, ÈHMÚ, Hydrosoft, Hydro-Koneko s.r.o. Odborníkù zvládajících techniku modelování není na našem trhu pøebytek, proto jsou takto kvalifikovaní pracovníci "žádaným zbožím".

V pøípadì zájmu o další prohloubení znalostí a technik práce s modely máš možnost pokraèovat v Ph.D. studiu v rámci doktorských studijních programù institutu geologie nebo geoinformatiky.

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!