VŠB-TUO - HGF - Voda - Voda strategická surovina

Navazující studium: Voda - strategická surovina

V oblasti navazujícího magisterského studia ti nabízíme obor Voda - strategická surovina. Navazující magisterské studium ti pøedevším rozšíøí tvé znalosti a prohloubí zkušenosti v oboru. Rozšíøíš si možnosti pro uplatnìní v praxi a výkon povolání.

Standardní doba navazujícího magisterského studia je 2 roky. Pokud úspìšnì ukonèíš studium, získáš titul inženýr (Ing.). Profilace volitelnými pøedmìty ti dává pøedpoklady k uplatnìní v inženýrských funkcích ve všech typech vodohospodáøských podnikù vèetnì výzkumných institucí, orgánù veøejné správy a firem zabývajících se hydrogeologickým prùzkumem, ochranou a jímáním povrchových a podzemních vod. Pro pøíklad konkrétních možností uplatnìní koukni na sekci Co ze mì bude?

Problematika vody má univerzální charakter a dává pøedpoklady pro vìdecko-výzkumné a vzdìlávací uplatnìní v mezinárodních projektech v této oblasti. A pokud najdeš opravdovou zálibu v získávání nových znalostí a zkušeností, nic ti nebrání v tom pokraèovat studiem nìkterého z doktorských studijních programù.

Chceš vìdìt více? Mrkni na stránku O èem to je?

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!