VŠB-TUO - HGF - Voda - Kontakty

Kontakty

Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba
www.hgf.vsb.cz

Garant oborù:
doc. Ing. Naïa Rapantová, CSc.
E-mail: nada.rapantova@vsb.cz
Telefon: (+420) 597 323 501

Bakaláøské studium
Název studijního programu: NEROSTNÉ SUROVINY (kód B2102)
Název oboru: Krajinné vodní hospodáøství (kód 3914R024)

Navazující studium
Název studijního programu: NEROSTNÉ SUROVINY (kód N2102)
Název oboru: Voda-strategická surovina (kód 3901T037)

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!