VŠB-TUO - HGF - Voda - Neprošvihni a pøihlas se!!!

Neprošvihni a pøihlas se!!!

30. 4. - Podání pøihlášky (pro bakaláøské i navazující magisterské studium) - 1. kolo
31. 7. - Podání pøihlášky (pro bakaláøské i navazující magisterské studium) - 2. kolo (v pøípadì plné neobsazenosti oboru)

Podrobné informace pro uchazeèe o studium najdeš na http://www.hgf.vsb.cz/cs/urceno-pro/uchazece/

Podmínky pøijetí k bakaláøskému studiu: Krajinné vodní hospodáøství

Nezbytnou podmínkou pøijetí na bakaláøské studium je úspìšné dosažení úplného støedního nebo úplného støedního odborného vzdìlání. Pøijímací øízení obnáší:

  • podání elektronické pøihlášky ke studiu (http://uchazec.vsb.cz/)
  • zaplacení administrativního poplatku
  • doruèení ovìøené kopie maturitního vysvìdèení
  • písemná pøijímací zkouška se promíjí

Významnou souèástí pøijímacího øízení je vyhodnocení výsledkù studia na støední škole. Skuteènosti dokládající pøedpoklady ke studiu: studijní prùmìry ze støední školy, známky z profilových pøedmìtù matematika a fyzika za celou dobu studia støední školy, výsledky maturitní zkoušky, výsledky pøijímací zkoušky.

Pro rozhodování o pøijetí ke studiu je pro každý studijní obor sestaveno poøadí uchazeèù podle dosaženého bodového hodnocení ze støední školy vèetnì maturitní zkoušky a z výsledkù pøijímacího øízení.

Uchazeè v prvním kole pøijímacího øízení, kterému byla maturitní zkouška pøesunuta na mìsíc záøí 2011, mùže do 30. èervna 2011 podat na studijní oddìlení HGF písemnou žádost o pøevod pøihlášky do druhého kola pøijímacího øízení.

Podrobné informace o podmínkách pøijetí ke studiu jsou na http://www.hgf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/hgf/cs/urceno-pro/uchazece/podmprij_11-12.pdf

Podmínky pøijetí k navazujícímu studiu: Voda - strategická surovina

Podmínkou pøijetí k magisterskému studiu je øádnì ukonèené bakaláøské studium. Pøijímací øízení obnáší:

  • podání elektronické pøihlášky ke studiu (http://uchazec.vsb.cz/)
  • zaplacení administrativního poplatku
  • úøednì ovìøená kopie diplomu, úøednì ovìøený dodatek k diplomu, pøíp. úøednì ovìøený výpis absolvovaných zkoušek na pøedchozí vysoké škole

V pøípadì navazujícího magisterského studia je nutné vykonání pøijímací zkoušky z matematiky a fyziky v rozsahu znalostí bakaláøského studia. Pøijímací zkoušky na navazující magisterské studium se budou konat v období od 15. 6. do 30. 6. 2011 v areálu VŠB-TU Ostrava (17. listopadu 15, Ostrava-Poruba). Absolventùm pøíbuzného bakaláøského studia bude pøijímací zkouška prominuta!

Podrobné informace o podmínkách pøijetí ke studiu najdeš na http://www.hgf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/hgf/cs/urceno-pro/uchazece/podmprij_11-12.pdf

Více informací najdeš na webu http://arg.vsb.cz/voda
SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!

SKOÈ DO VODY!!! PODEJ SI PØIHLÁŠKU!!!